Truy cập nhanh:
Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Thông tin khóa học 2019

Viện Goethe Hà Nội

Khóa học Siêu tốc 8 Tuần Cấp tốc Bán cấp tốc Tiêu chuẩn Immigration
Tháng 1 02.01.-12.03. 02.01.-25.02.
Tháng 2 13.02.-09.04. 13.02.-08.04. 13.02.-15.05. 13.02.-13.05.
Tháng 3 18.03.-16.05. 04.03.-12.04. 04.03.-30.05.
Tháng 4 17.04.-14.06. 17.04.-31.05. 17.04.-14.06. 17.04.-12.07.
Tháng 5 20.05.-12.07. 20.05.-12.07. 20.05.-09.08.
Tháng 6 24.06.-16.08. 10.06.-19.07. 24.06.-16.08. 10.06.-30.08.
Tháng 7 22.07.-16.09. 29.07.-09.09. 29.07.-18.10.
Tháng 8 26.08.-18.10. 26.08.-18.10. 12.08.-08.11. 12.08.-08.11.
Tháng 9 23.09.-22.11. 16.09.-01.11. 16.09.-13.12.
Tháng 10 28.10.-20.12. 28.10.-20.12. 28.10.19-17.01.2020
Tháng 11 25.11.-17.01.2020 11.11.-20.12. 11.11.19-17.02.2020 11.11.19-17.02.2020
Tháng 12 02.12.19-06.03.2020

Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh

Khóa học Siêu tốc Bán cấp tốc Tiêu chuẩn Immigration B2
Tháng 1 02.01.-18.04.
Tháng 2 13.02.-09.04.
25.02.-22.04.
13.02.-09.04. 12.02.-10.05.
Tháng 3 11.03.-06.06.
Tháng 4 17.04.-14.06. 17.04.-14.06. 24.04.-19.07.
Tháng 5 06.05.-28.06. 20.05.-09.08.
Tháng 6 24.06.-16.08. 24.06.-16.08. 10.06.-30.08.
Tháng 7 08.07.-30.08. 29.07.-18.10.
Tháng 8 26.08.-21.10. 26.08.-21.10. 19.08.-18.11.
Tháng 9 09.09.-08.11. 09.09.-06.12.
Tháng 10 28.10.2019 -17.01.2020 07.10.2019-07.01.2020
Tháng 11 04.11.-27.12.2019
18.11.-14.01.2020
04.11.-27.12.2019
Tháng 12 12.12.2019-20.03.2020